CN

Our Units

Principles in Practice 01

发布时间:2022-03-14

Coursework - Principles in Practice

2nd Semester - Year 1

Visual Communication Design


Ordinary  ZHANG Yiyao


Space  ZHANG Keyu 

Halloween  DOU Yiran

Animals  LIN Jiayi

Journey  CHEN Sirui

Mismatch  SUN Yixi

Gremlins  HONG Sixu

Round  Li Jin

Bubble  PU Xiangshan

Bead  ShI Yu

Nibobo  WANG Ziyun

Create  ZHAO zhao